ราคาสินค้าปศุสัตว์เฉลี่ยในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ระหว่างวันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2561