ราคาสินค้าปศุสัตว์เฉลี่ยในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6