เข้มงวด!! ลัมปี สกิน โรคในโค กระบือ ที่มีแมลงดูดเลือดเป็นพานะ

pre64