วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 นายจีระศักดิ์  พิพัฒนพงศ์โสภณ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และ นางสาวลักคณา สุวิญญา เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจประเมินสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น  โดยในวันนี้เป็นการตรวจประเมินในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ประเภท M (ขนาดกลาง) ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนมโดยมีนายทองทวี ดีมะการ ที่ปรึกษาโครงการ ธคก. เป็นประธานคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการดังกล่าว