* ประกวดราคาซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข ตามแผนการสร้างความมั่นคงด้านวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding )
* ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ขนาดบรรจุขวดละ 1 มิลลิลิตร