การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียต่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ๋าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ 2555-2557