* แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

datapic2566 frame 

 

 

* แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต้อการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2566 

servicepic2566 frame2