1. แบบสอบถามความต้องการของผู้รับบริการใช้ข้อมูลด้านปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/0nV2EeHRG5  หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้

Picture1

 

2. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับบริการต่อการให้บริการของกรมปศุสัตว์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ลิงค์แบบสอบถามออนไลน์ได้ที่ https://forms.office.com/r/reeMU7rsVs  หรือสแกน QR Code ด้านข้างนี้

Picture2