pic01

งานโคเนื้อบึงสามพัน ครั้งที่ 11 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์สินค้า OTOP ตำบลหนองเเจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์        อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุูรณ์