1.การจัดการองค์ความรู้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2560 

2.ผลงาน การจัดการความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ชื่อองค์ความรู้ , นวัตกรรม ประจำปี 2559 " เทคนิคการนำ  KM เป็นเครื่องจับความรู้เติมเต็มงานประจำ " วันที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

3. องค์ความรู้นวัตกรรมของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ชื่อเรื่อง การสอบเทียบ piston micropipette แบบช่องทางเดียวชนิดปรับค่าได้ด้วยโปรแกรม PipetteCal V.1.00 ที่ได้จากการพัฒนาใช้เอง  

คลังความรู้ ( KM )

* คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
รายละเอียดตัวชี้วัด KM ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2559
* รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ
   - คำรับรอง KM  รอย 6 เดือนปี 2559
   - คำรับรอง KM  รอบ 9 เดือนปี 2559
* องค์ความรู้และนวัตกรรมดีเด่นของหน่วนงาน
องค์ความรู้ 2559