วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายพนม มีศิริพันธุ์ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผสมเทียมผสมเทียมโคเนื้อ (อาสาผสมเทียมปศุสัตว์) รุ่นที่ 4/2561 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะ ณ ห้องอบรมเกษตรกร ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จังหวัดตาก
ซึ่งโครงการนี้ กรมปศุสัตว์โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ได้เห็นความสาคัญของโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการผสมเทียมโคเนื้อ (อาสาปศุสัตว์ผสมเทียม) เพื่อเพิ่มปริมาณเจ้าหน้าที่ผสมเทียมในพื้นที่ ให้มีเพียงพอต่อการให้บริการได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยการใช้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับในการอบรมไปปรับ ใช้ เพื่อให้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ดังที่คาดหวังไว้