วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี