สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนมกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2564 เดือนมีนาคม 2564
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนเมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนมิถุนายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนกรกฎาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนสิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2564 เดือนกันยายน 2564

 

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนตุลาคม 2564
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนพฤศจิกายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนธันวาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนมกราคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2565 เดือนมีนาคม 2565
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนเมษายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนพฤษภาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนมิถุนายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนกรกฎาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 เดือนสิงหาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2565 เดือนกันยายน 2565

 

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เดือนตุลาคม 2565
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เดือนพฤศจิกายน 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เดือนธันวาคม 2565
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เดือนมกราคม 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2566 เดือนมีนาคม 2566