สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนตุลาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนธันวาคม 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนมกราคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2564 เดือนมีนาคม 2564
* รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนเมษายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนพฤษภาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนมิถุนายน 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนกรกฎาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 เดือนสิงหาคม 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประำปี 2564 เดือนกันยายน 2564