* เอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง แบบ บก.06 โครงการซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ และวัสดุวิทยาศาสตร์

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ วัสดุเวชภัณฑ์ 12 รายการ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  วัสดุวิทยาศาสตร์ 21 รายการ กิจกรรมโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  วัสดุเวชภัณฑ์ 2 รายการ กิจกรรมพัฒนาสุขภาพสัตว์