* ประกาศฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาิอเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )

* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุเวชภัณฑ์ จำนวน 10 รายการ

* รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 15 รายการ

* แบบ กก.06 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรฯ ประกวดราคาซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 25 รายการ