ทั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระราชดำรัสว่า "ขณะนี้นมอัดเม็ดของโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดากำลังเป็นที่ต้องการ แต่จะไม่ขยายกำลังการผลิต เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไม่ต้องพระราชประสงค์ทำเป็นเชิงธุรกิจ แต่พระองค์มีพระราชประสงค์ให้หน่วยงานต่างๆ นำไปต่อยอด ดังที่กรมปศุสัตว์ได้น้อมนำ ไปดำเนินการ นับเป็นตัวอย่างที่ดี"