หน่วยงานใสสะอาด

* ประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

* คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

* การเผยแพร่จุลสาร ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต การสร้างค่านิยมในการรักษาวินัยและการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

  - จรรยาข้าราชการกรมปศุสัตว์

  - ทิ้งงานเพราะถูกถามทวงหนี้

  - ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (1)

  -  ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน

******************************************************************************************************************************************

* เจตจำนงสุจริตของกรมปศุสัตว์
* หน่วยงานใสสะอาด
* นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 
* คุณธรรม จริยธรรม สำหรับข้าราชการ 
* ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
* พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ ปี 40
* พ.ร.บ. มาตาฐานทางจริยธรรมปี 2562