เอกสารการประชุมขับเคลื่อนนโยบายที่สำคัญของกรมปศุสัตว์ 

ส่วนสุขภาพสัตว์ 

* การเฝ้าระวังโรค ASF
* การเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
* การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม Blackleg
* การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค FMD คอบวม
* การเบิกจ่ายวัคซีน ( งบป้องกันและงบจำหน่าย )
* การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์                                    

* ผลการดำเนินงาน

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

* ผลการดำเนินงาน
* ผลการดำเนินงาน ( จังหวัด )
* รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด
*
*

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์                

* ผลการดำเนินงาน

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ