พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์  Phitsanulok City of Recycling

* คำสั่งแต่งตั้ง

* ประกาศเจตนารมณ์

* แผนปฎิบัติการขับเคลื่อน

* แผน ฺBig cleaning Day

* เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

  - แผ่นพับ

* รายงานการคัดแยกขยะ สำนักงานทรัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิษณุโลก

  - เดือนกุมภาพันธ์ 2567

  - เดือนมีนาคม 2567 

  - เดือนเมษายน 2567 

  - เดือนพฤษภาคม 2567 

  - เดือนมิถุนายน 2567 

  - เดือนกรกฎาคม 2567 

  - เดือนสิงหาคม 2567 

  - เดือนกันยายน 2567