วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดย ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอวังเจ้า และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ร่วมตรวจประเมินศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์) ในพื้นที่อำเภอสามเงาและอำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก