วิสัยทัศน์

สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

วิสัยทัศน์

"เป็นองค์กรขับเคลื่อนการผลิต ปศุสัตว์ปลอดภัย ได้มาตรฐาน สร้างความยั่งยืน"

พันธกิจ

ประเด็น

พันธกิจ

ด้านสุขภาพสัตว์

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านสุขอนามัยในการควบคุม ป้องกันการระบาดของโรค เพื่อปศุสัตว์ปลอดภัย

ด้านมาตรฐานการปศุสัตว์

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านปศุสัตว์ด้านมาตรฐานสินค้า ตลอดห่วงโซ่การผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

พัฒนาการปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี องค์ความรู้ ด้านการผลิตและอาหารสัตว์

ด้านยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

พัฒนาแผนการปฏิบัติงานและบูรณาการงานปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัดตามยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์

ด้านสารสนเทศและดิจิทัลด้านปศุสัตว์

พัฒนางานควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานและการจัดทำฐานข้อมูลด้านปศุสัตว์

ค่านิยม

"ทำงานเชิงบูรณาการ พัฒนางานอย่างมืออาชีพ ส่งเสริมปศุสัตว์ พัฒนามาตรฐานสินค้า สุขภาพสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจสังคม"