โครงการ / กิจกรรม คัดเลือก                       โครงการพระราชดำริ                         การฝึกอบรม
สถาบันเกษตรกรดีเด่น
ผลการคัดเลือก ปี 57
ผลการคัดเลือก ปี 58
ผลการคัดเลือก ปี 59
ผลการคัดเลือก ปี 60
* ผลการคัดเลือก ปี 61
* ผลการคัดเลือก ปี 62
* ผลการคัดเลือก ปี 63
ผลการคัดเลือก ปี 64

* ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต 

โครงการ ธคก.
ระเบียบโครงการ ธคก. 
สัญญายืมเพื่อการผลิต 
เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติ

* แบบฟอร์ม ธคก.
   - ปค.14
   - แบบแสดงความจำนง
   - แบบฟอร์มติดรูปถ่าย ธคก.
   - แบบตารางสรุปมอบกรรมสิทธิ์ 5 ปี
   - แบบตารางสรุปเปลี่ยนราย
   - แบบตารางสรุปขยายรายใหม่ (1)
   - แบบตารางสรุปขยายรายใหม่ (2) 
   - แบบคำรับรองเกษตรกรที่ยื่นความจำนงขอรับโค
 * ทะเบียน ธคก.
   - สรุปทะเบียนสัตว์
 

 ประวัติการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่น
* กลุ่มเกษตรกรดีเด่น
  - ปี 61
* เกษตรกรดีเด่น
  - ปี 61
* เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
  - ปี 61
 
   - ประเภทใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี
      * นายสิน  จันทะคุณ
    - ประเภท ปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์
      * นายปิยะพงษ์ ฉัตรจินดารัตน์
    - ประเภทอนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมือง
      * นายสมบัติ  ทำละเอียด
เกษตรกรดีเด่น
ผลการคัดเลือก ปี 57 
ผลการคัดเลือก ปี 58
ผลการคัดเลือก ปี 59
ผลการคัดเลือก ปี 60
* ผลการคัดเลือก ปี 61
* ผลการคัดเลือก ปี 62
ผลการคัดเลือก ปี 63
ผลการคัดเลือก ปี 64
* ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื้อง Smart  Farmer 
กิจกรรมการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น 
ทำเนียบ Smart Farmer ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564
* ทำเนียบ SF ดีเด่น ( ตาก ) ดีเด่นระดับเขต
ทำเนียบ Smart Farmer ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( กำแพงเพชร )
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( นครสวรรค์ )
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( พิจิตร )
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( เพชรบูรณ์ )
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( สุโขทัย )
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( อุตรดิตถ์ )
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( อุทัยธานี )
ทำเนียบ SF ดีเด่น ( พิษณุโลก )

 แบบการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรและแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
* แบบ การขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรฯ(ทก.1,ทก.2)
แบบ การขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรฯ(ทก.1,ทก.2)
* แบบ การขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ (ทห.1,ทห.2)
แบบ การขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ (ทห.1,ทห.2)

ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต ปี 60
อาสาปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ปี 59
 * ชนะเลิศอันดับที่ 1
    นายบุญพร้อม  ก่ำแก้ว  จังหวัดอุตรดิตถ์
 * ชนะเลิศอันดับที่ 2
    นายาสำรวย  สุขผดุง  จังหวัดสุโขทัย
 * ชนะเลิศอันดับที่ 3 
    นายถา่น  ศิริ  จังหวัดตาก
  
ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 
 * ผลการคัดเลือก ปี 59
 * ผลการคัดเลือก ปี 61
 
* ผลการคัดเลือก ปี 62
 * ผลการคัดเลือก ปี 63
 
* ผลการคัดเลือก ปี 64

ทำเนียบอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับเขต ปี 2564
* อาสาดีเด่น (นครสวรรค์ ) ระดับเขต ปี 2564
ทำเนียบอาสาปศุสัตว์ ดีเด่น ระดับจังหวัด ปี 2564
* อาสาดีเด่น  ( กำแพงเพชร )
อาสาดีเด่น  ( ตาก )
อาสาดีเด่น  ( พิจิตร )
* อาสาดีเด่น  ( เพชรบูรณ์ )
อาสาดีเด่น  ( พิษณุโลก )
* อาสาดีเด่น  ( สุโขทัย )
อาสาดีเด่น  ( อุตรดิตถ์)
อาสาดีเด่น  ( อุทัยธานี )

สรุปข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ
Zoning Livestock Region6

จุดอพยพสัตว์ จ.กำแพงเพชร
* จุดอพยพสัตว์ จ.ตาก
จุดอพยพสัตว์ จ.นครสวรรค์
จุดอพยพสัตว์ จ.พิจิตร
จุดอพยพสัตว์ จ.พิษณุโลก
* จุดอพยพสัตว์ จ.สุโขทัย
จุดอพยพสัตว์ จ.เพชรบูรณ์
จุดอพยพสัตว์ จ.อุตรดิตถ์
จุดอพยพสัตว์ จ.อุทัยธานี

ราคาสินค้าปศุสัตว์
 - ปี 2555
 - ปี 2556
 - ปี 2557

ปศุสัตว์อินทรีย์

ผลการปฏิบัติงาน ปี 60

กลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก.ดีเด่น 
สรุปกลุ่มธนาคารโค-กระบือ เขต 6  
กลุ่ม ธคก. 57
กลุ่มกระบือ 57
ข้อมูลการขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
ผลการคัดเลือก ปี 57
ผลการคัดเลือก ปี 59
ผลการคัดเลือก ปี 60
* ผลการคัดเลือก ปี 61
ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต

โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์
รายงานความก้าวหน้า 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) 
รายงานความก้าวหน้า
 

โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.882 ศูนย์) 
สรุปความต้องการด้านปศุสัตว์ ปี 60  
 

โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่
* ผลการดำเนินงาน ปี 60 

โครงการ Smart Farmer/ Smart officer
เป้าหมาย ปี 60 
ข้อมูล Smart officer 
* ข้อมูล Smart Farmer ปี 60
   - จังหวัดพิษณุโลก
   - จังหวัดพิจิตร
   - จังหวัดเพชรบูรณ์ 
   - จังหวัดตาก
   - จังหวัดนครสวรรค์ 
   - จังหวัดกำแพงเพชร 
   - จังหวัดสุโขทัย 
   - จังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - จังหวัดอุทัยธาน๊ 

รายงานสถานการณ์โคนม
 - ปี 2555
 - ปี 2556
 
ปี 2557
 
ปี 2558
 - ปี 2559 
 - ปี 2560

รายงานสถานการณ์โคนม ตค.58 - สค. 59

โรงเรียน ตชด. ดีเด่น
 * รายชื่อโรงเรียน ตชด.
 * รายชื่อศูนย์เรียนรู้ ปี 58
 * ผลการคัดเลือก ปี 56
 * ผลการคัดเลือก ปี 57 
 * ผลการคัดเลือก ปี 59 
 * ผลการคัดเลือก ปี 60
 * ผลการคัดเลือก ปี 61
 * ผลการคัดเลือกกิจกรรมดีเด่นระดับเขต 
ผลการวาดภาพเรียงความผลงานปศุสัตว์ดีเด่น
ผลการคัดเลือก ปี 59
ผลการคัดเลือก ปี 60

แหล่งเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์
ข้อมูลเป้าหมายศูนย์เรียนรู้เฉพาะทาง
( เฉพาะทาง ) 57
* ข้อมูลเป้าหมายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ผลการประเมินตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำหรับปศุสัตว์จังหวัด 2558

( พอเพียง ) 57

กลุ่มพัฒนาความเข้มแข็ง 57

กลุ่มเกษตรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ข้อมูลเป้าหมายกลุ่มเกษตรกร

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

*  ผลการคัดเลือก ปี 59
*  ผลการคัดเลือก ปี 60
ผลการคัดเลือก ปี 61 
ทะเบียนเครือข่าย เขต 6 

สรุปอนุรักษ์กระบือ เขต 6
 
ตารางสรุปขัอมูลกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ ของเขต 6 ( ณ 12 กุมภาพันธ์ 2559 )


โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ดีเด่น
ผลการคัดเลือก ปี 59 
ผลการคัดเลือก ปี 60
*
 ผลการคัดเลือก ปี 61

ข้อมูลจำนวนอาสาปศุสัตว์ในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

พิษณุโลก

พิจิตร

เพชรบูรณ์

ตาก

สุโขทัย

กำแพงเพชร

* นครสวรรค์

อุตรดิตถ์

* อุทัยธานี

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนกรมปศุสัตว์