หัวหน้าฝ่ายบริหาร

   
 

นายมานพ  มาเกตุ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 
  เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 103  

ข้าราชการ

นางพิชสุกานต์  โตพิสุทธิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นางสาววนิดา  ลอสวัสดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
     

 

   

ลูกจ้างประจำ

นายวรสิทธิ์ บัวคำ นายสัมพันธ์ ผลเกิด นายสมพงษ์ ผลเกิด
พนักงานพิมพ์ ระดับ 3 พนักงานพิมพ์ ระดับ 2 พนักงานเข้าเล่ม
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 102 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 103 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 107
     
     
     
     

พนักงานราชการ

 264  
 นางสาวสุพัตรา  กิ่งจำปา นายราชพงศ์  เพ็งเพชร  
 นิติกร นิติกร  
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 121 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 121  

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 4652    
นายณัฐชนน  มาเกตุ  -  
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ พนักงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาด  
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 107 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 107