ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
  
 นายไกรแก้ว  คำดี
 ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 105

ข้าราชการ

 166  
  น.ส.กรุณา  กาญจนเตมีย์ น.ส.วิภาพร เฟื่องฟุ้ง น.ส.นันท์นภัส  แสนคำ 
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104
 p365 165
 นายฐิติรัตน์  กันธะเดช  น.ส.ปัทมภัทร์  จงเจริญ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
นายสัตวแพทย์
ปฎิบัติการ
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104  

พนักงานราชการ

 
นายนพดล อุณานันท์ นายวิทยา ผะอบทอง 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106  

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 4651 164
น.ส. วริษฐา  บัวคำ   น.ส.ชลธิชา  ทองคำ  นายหว่าน  ขานสันเทียะ
พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์   พนักงานจ้างเหมาขับรถยนต์บริการ
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106  เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106