ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
  
 นายไกรแก้ว  คำดี
 ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 105

ข้าราชการ

   
 นางสาวรตา  รังสิติยากร น.ส.วิภาพร เฟื่องฟุ้ง น.ส.นันท์นภัส  แสนคำ 
นายสัตวแพทย์
ปฎิบัติการ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104
 น.ส.กรุณา  กาญจนเตมีย์ นายสรรค์ อังคะพนมไพร
นายสัตวแพทย์
ชำนาญการ
สัตวแพทย์
ชำนาญงาน
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 104  

พนักงานราชการ

 
นายนพดล อุณานันท์ นายวิทยา ผะอบทอง 
พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106  

พนักงานจ้างเหมาบริการ

 
 นายเสน่ห์  เกตุทอง  น.ส.ชลธิชา  ทองคำ
พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ 
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 106