ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

   
  นายชัยนาท  แสนยศ
 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
 
 
  เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 110  

ข้าราชการ


   
นางสาวหทัยชนก  วาสะศิริ   นางสาวอังคณา  ขันทะบุตร นายดำรงศักดิ์  ทาทอง
 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
 เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 110  เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 110  เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 110
     
 12121    
 นางสาวสุวรรณี  ตันรัตนวงศ์ นายประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์   
 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ สัตวแพทย์ชำนาญงาน   
เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 110  เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 110  

พนักงานราชการ

นางสกุลนา ท้ายรอด นายอดุลย์  ตายอด น.ส.เกษชญา แก้วเกษศรี
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล เจ้าพนักงานธุรการ
 เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 112  เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 112  เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 112
   
นางเพียงใจ  ม่วงศรี    
นักจัดการงานทั่วไป    
เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 112    

พนักงานจ้างเหมาบริการ

     
นายธนกฤต ไพรวรรณ์    
พนักงานจ้างเหมาบริการขับรถยนต์    
เบอร์โทร 055-983614 ต่อ 112