ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

  
- ว่าง - 
 ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการปศุสัตว์ 
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 124

ข้าราชการ

   
น.ส.ลักคณา  สุวิญญา นายมานพ  โชคดี นางทิวาวรรณ  อารีพงษ์

เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน

นักวิชาการสัตวบาล
ชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสัตวบาล
ชำนาญการ
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 113 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 113 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 113
     
นายหัสดิน  คล้ายจินดา    นางสาวกนกพร  พวงเงินมาก

เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน

   นักวิชาการสัตวบาล
ปฏิบัติการ
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 114   เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 114

พนักงานราชการ

นางสรัญญา  พัวพัน นายชนินทร์ อิ้มแตง นายทนงศักดิ์  เสาวคนธ์
นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล นักวิชาการสัตวบาล
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 123 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 123 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 123
deve642
นายธนะวัฒน์  แสนเรืองเดช  นางสาวจีรวรรณ  หลากจิตร นายบรรณรต  ศรีประวัติ
เจ้าพนักงานสัตวบาล

เจ้าพนักงานสัตวบาล
(โครงการธนาคารโค-กระบือ) 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 123 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 123 เบอร์โทร 055-983641 ต่อ 123