โครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาดกรมปศุสัตว์ ประจำปี 2567

1.โครงสร้าง
2.ข้อมูลผู้บริหาร
3.อำนาจหน้าที่
4.ข้อมูลการติดต่อ
5.ข่าวประชาสัมพันธ์
6.Q&A
7.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
8.แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินการและการใช้งบประมาณ
9.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
10.คู่มือหรือแนวทางการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่
11.คู่มือหรือแนวทางการให้บริหารสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
12.ข้อมูลสถิติการให้บริการ
13.E - Service
14.รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
15.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการหาพัสดุ
16.ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
17.รายงานสรุปการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
18.ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
19.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
20.การปรเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 
     20.1 แผนความเสี่ยงาการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2566