โครงการเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

URL : https://youtu.be/m7UsPrsx8_U

a964