โครงการเชิดชูเกียรติ และแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในพื้นที่สานักงานปศุสัตว์เขต ๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

URL : https://youtu.be/m7UsPrsx8_U

a964

เกษตรกรดีเด่น ( อาชีพเลี้ยงสัตว์ ) ระดับเขต 6 ประจำปี 2564

https://youtu.be/srKm4lAG4Wk

หมวดหมู่รอง