งบทดลองรายเดือน

ปีงบประมาณ 2566

 
* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2566
* งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2566 
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2566
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2566
* งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2566
* งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2566
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2566
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2565

ปีงบประมาณ 2565

 
* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2565
* งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2565 
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2565
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2565
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2565
* งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565
* งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2565
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564

ปีงบประมาณ 2564

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2564
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
*
 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563