งบทดลองรายเดือน ( ศผท.พล. )

* งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน กุรกฎาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

-  การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุรกฎาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
* งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
* งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561 

งบทดลองรายเดือน

ปีงบประมาณ 2564

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2564
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2564
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2564
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2564
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2564
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2564
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2564
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2564
*
 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563

ปีงบประมาณ 2563

* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2563
งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2563
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
*
 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562

ปีงบประมาณ 2562
* งบทดลองประจำปีงบประมาณ 2562 
* รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง กันยายน 2562 
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2562
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562