งบทดลองรายเดือน ( ศผท.พล. )

* งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2563
* งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน กุรกฎาคม 2563
* งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2563
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2563
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2563
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2563

-  การแสดงรายละเอียดประกอบการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562

งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุรกฎาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2562
งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2562
งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2562
งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2562
งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2561
* งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2561
* งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2561