งานวิจัย

*การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

*รายงานการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์จากตลากสดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

*รายงานความชุกของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างSalmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การเฝ้าระวังการปนเปื้อยเชื้อแบคทีเรียและสารตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

* การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

* การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2560

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทร์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การศึกษาความรู้และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดงและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

*

*

*

*

บทความและข่าว

* ภาระกิจศูนย์ ( ศวพ. )

* การตรวจวิเคราะห์โรคปากและเท้าเปื่อย ( Foot and Mouth diseasc ) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

* การเปรียบเทียบผลการตรวจแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล ในนกกระจอกเทศโดยวิธีบล็อกกิ้ง อีไลซ่าและฮีแมกกลูติเนชั่น  อินฮิบิชั่น

* การศึกษาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรปี 2546-2547

* การควบคุมช้างอาละวาด ( เบื้องต้น )

* สารตกค้างในอาหาร

* ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียจากฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

* ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

* รายงานสัตวืป่วย : การวางยาสลบเพื่อแก้ไขภาวะหลอดอาหารอุดตันในช้างเอเชีย

* การดื้อยาต้านจุลชีพเอสเชอริเซียโคไลในสุกรและไก่เนื้อในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

* จากน้ำต้อย...สู่รวงรัง....เป็นน้ำผึ้งในมือคุณ

* STREPTOCOCCOSIS

* การเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตรโรคสัตว์

* การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา

* การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ( Epidemiolgy Survellance )

* กาฬโรคเป็ด ( Duck plaguc , Duckviral enteritis )

* FMD กับการอ่านผลระดับภูมิคุ้มกัน

* " Swinc High Fever Syndrome " ในสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

* มีปัญหาด้านอาหารสัตว์จะจัดการอย่างไร

* การตัดเขากวาง

* ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1และไข้หวัดสุกร ( Swine In fluenza )

* การสอบสวนโรคกรณีเป็ดไข่ไล่ทุ่งป่วยตาบผิดปกติ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มิถุนายน พ.ศ.2553

* การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย Ecoli และ Coliform ในเนื้อสัตว์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการชำแหละโดยใช้ระบบแขวนและการชำแหละบนโต๊ะตะแกรงโดยการใช้ Test Kit

* คุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคตะวันตกระหว่างปี 2551 - 2553

* โรคภัยใกล้ตัว " TOXOPLASMOSIS " 

* รายงานสัตว์ป่วย : โรคปากเปื่อยในแพะเนื้อ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ธันวาคม 2553

* ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบปรสิตในทางเดินอาหารของโคเนื้อรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวันครสวรรค์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2553

* รายงานสัตว์ป่วย : การระบาดของโรคลิวโคไซโตชูโนซิสในนกป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ

* การสำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงในจังหวัดกำแพงเพชร มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554

*

*