งานวิจัย

*การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

*รายงานการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์จากตลากสดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

*รายงานความชุกของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างSalmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การเฝ้าระวังการปนเปื้อยเชื้อแบคทีเรียและสารตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

* การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

* การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2560

ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อจุลินทร์ในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การศึกษาความรู้และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสารเร่งเนื้อแดงและพฤติกรรมการบริโภคสื่อของผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

*

*

*

*

บทความและข่าว

* ภาระกิจศูนย์ ( ศวพ. )

* การตรวจวิเคราะห์โรคปากและเท้าเปื่อย ( Foot and Mouth diseasc ) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง

* การเปรียบเทียบผลการตรวจแอนติบอดีต่อโรคนิวคาสเซิล ในนกกระจอกเทศโดยวิธีบล็อกกิ้ง อีไลซ่าและฮีแมกกลูติเนชั่น  อินฮิบิชั่น

* การศึกษาการใช้สารเร่งเนื้อแดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรปี 2546-2547

* การควบคุมช้างอาละวาด ( เบื้องต้น )

* สารตกค้างในอาหาร

* ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียจากฟาร์มไก่เนื้อในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

* ความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

* รายงานสัตวืป่วย : การวางยาสลบเพื่อแก้ไขภาวะหลอดอาหารอุดตันในช้างเอเชีย

* การดื้อยาต้านจุลชีพเอสเชอริเซียโคไลในสุกรและไก่เนื้อในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

* จากน้ำต้อย...สู่รวงรัง....เป็นน้ำผึ้งในมือคุณ

* STREPTOCOCCOSIS

* การเก็บตัวอย่างเพื่อการชันสูตรโรคสัตว์

* การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา

* การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ( Epidemiolgy Survellance )

* กาฬโรคเป็ด ( Duck plaguc , Duckviral enteritis )

* FMD กับการอ่านผลระดับภูมิคุ้มกัน

* " Swinc High Fever Syndrome " ในสาธารณัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 

* มีปัญหาด้านอาหารสัตว์จะจัดการอย่างไร

* การตัดเขากวาง

* ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 H1N1และไข้หวัดสุกร ( Swine In fluenza )

* การสอบสวนโรคกรณีเป็ดไข่ไล่ทุ่งป่วยตาบผิดปกติ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก มิถุนายน พ.ศ.2553

* การตรวจวิเคราะห์เชื้อแบคทีเรีย Ecoli และ Coliform ในเนื้อสัตว์เชิงเปรียบเทียบระหว่างการชำแหละโดยใช้ระบบแขวนและการชำแหละบนโต๊ะตะแกรงโดยการใช้ Test Kit

* คุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรในพื้นที่ภาคตะวันตกระหว่างปี 2551 - 2553

* โรคภัยใกล้ตัว " TOXOPLASMOSIS " 

* รายงานสัตว์ป่วย : โรคปากเปื่อยในแพะเนื้อ ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ธันวาคม 2553

* ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการพบปรสิตในทางเดินอาหารของโคเนื้อรอบพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวันครสวรรค์ ตุลาคม - พฤศจิกายน 2553

* รายงานสัตว์ป่วย : การระบาดของโรคลิวโคไซโตชูโนซิสในนกป่าในสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาค้อ

* การสำรวจความชุกและปัจจัยเสี่ยงของการติดพยาธิในทางเดินอาหารของเป็ดไล่ทุ่งที่เลี้ยงในจังหวัดกำแพงเพชร มกราคม - กุมภาพันธ์ 2554

*

*

 

 

 

ผลงานวิชาการ

- ผลงานวิชาการ 65

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ  จังหวัดพิษณุโลก (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินในการประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 11  มีนาคม  2565) ! ล่าสุด

* ปริมาณโซมาติกเซลล์และจำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมดิบโคที่พบในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561 ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ) ! ล่าสุด

- ผลงานวิชาการ 64

* ปริมาณโซมาติกเซลล์และจำนวนแบคทีเรียปนเปื้อนในน้ำนมดิบโคที่พบในจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2558 - ตุลาคม 2561

ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนและผลสัมฤทธิ์ในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ จังหวัดพิษณุโลก 

* ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ) 
* ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเต้านมอักเสบจากกระบวนการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ) 
* ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเกิดโรคพยาธิในเลือดของโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ระหว่างปี พ.ศ. 2562 - 2563 ( แก้ไขตามมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 9/64 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ) 

* ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคบรูเซลลาในโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 
* ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรมมการป้องกันและควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย 

ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
ความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรมการป้องกันและควบคุมโรคเต้านมอักเสบจากกระบวนการรีดนมของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6
* ความชุกและความสัมพันธ์ของปัจจัยในการเกิดโรคพยาธิในเลือดของโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 ระหว่างปี พ.ศ. 2562-2563

ความต้องการพัฒนาตนเองของข้าราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 (แก้ไขตามมติคณะกรรมการประเมินฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 18 พฤษภาคม 2564) 

การศึกษาทัศนคติของเกษตรกรต่อการอนุรักษ์และพัฒนากระบืออย่างยั่งยืนในจังหวัดอุทัยธานี 
การศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรที่ได้รับสัตว์ปีก ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

- ผลงานวิชาการ 63

* การศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจและความพึงพอใจในการเลือกซื้อโคเนื้อของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก 
* การศึกษาเจตคติการอนุรักษ์ไก่ชนนเรศวรของประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก 

*ปัจจัยเสี่ยงและการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2562  (แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563)

*การสำรวจความรู้ และทัศนคติของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ต่อโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร จังหวัดพิจิตร (แก้ไขตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน ครั้งที่ 7/2563 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2563)

การศึกษาทางเลือกอื่นเพื่อทดแทนการใช้ยาโคลิสตินผสมในอาหารสัตว์ในฟาร์มสุกรเพื่อรักษาอาการท้องเสีย เนื่องจากการติดเชื้อ อี. โคไล. (E. coli) ในลูกสุกรอนุบาล

การเฝ้าระวังสารพิษจากเชื้อราในวัตถุดิบอาหารสัตว์

*การสารวจความรู้ และทัศนคติของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่สานักงานปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร ต่อโครงการฟาร์มลด ฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะในฟาร์มไก่เนื้อและฟาร์มสุกร จังหวัดพิจิตร

*ปัจจัยเสี่ยงและการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ปี พ.ศ.2562 

* สภาพการผลิตและวิถีการตลาดแพะเนื้อจังหวัดนครสวรรค์

* ปัจจัยที่มีผลต่อความยั่งยืนในการเลี้ยงกระบือของเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์

* การศึกษาสภาพการผลิตและการใช้อาหารหยาบของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสุโขทัย 

การบริหารจัดการโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาพื้นที่บ้านน้ำสิงห์เหนือ หมู่ที่ 4  ตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

* การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

*การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

*รายงานการตรวจสารเร่งเนื้อแดงในเนื้อสัตว์จากตลากสดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

*รายงานความชุกของการพบเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างSalmonella spp. ในเนื้อสัตว์ จากตลาดสดพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

* การปนเปื้อนของเชื้อ Salmonella spp. ในเนื้อสัตว์จากสถานที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย

การเฝ้าระวังการปนเปื้อยเชื้อแบคทีเรียและสารตกค้างของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่าง เดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ 2560

* การเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียและการตกค้างของยาปฎิชีวนะในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่างตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

* การศึกษาคุณภาพน้ำเสียจากฟาร์มสุกรและโรงฆ่าสัตว์ในจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - เดือนมีนาคม 2560

* การประเมินความเสี่ยงด้านอาหารปลอดภัยในสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์จังหวัดพิจิตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

* การศึกษาปริมาณน้ำนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของโคนมจังหวัดสุโขทัย 

* การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

* การศึกษาความแตกต่างของภาวะระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด Monovalent O และ Bivalent ( O และ A )

* การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp และ เชื้อ Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว์ระหว่างสถานที่จำหน่ายสัตว์และโรงฆ๋าสัตว์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างปีงบประมาณ 2557 - 2559

* การศึกษาความแตกต่างของภสวะระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมภายหลังการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยชนิด Monovalent O และ Bivalent ( O และ A  ) 

* การประเมินระบบป้องกันโรคเบื้องต้นในการเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6 

* การศึกษาความรู้และการรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับสานเร่งเนื้อแดง และพฤติกรรมบริโภคสื่อของผู้เลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

* การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุกรและทัศนคติของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต่อการรับรองมาตรฐานฟาร์มในจังหวัดเพชรบูรณ์

* การปนเปื้อนเชื้อ Salmonella spp และ Staphylococcus aurcus ในเนื้อสัตว์ที่โรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในจังหวัดตาก ปีงบประมาณ 2557 - 2559

* ระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เชิงภูมิสารสนเทศ

การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนของผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ต่อพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2525และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

* การศึกษาความแตกต่างจำนวนแบคทีเรียโดยรวมของโครงการเนื้อสัตว์อนามัยกับเนื้อสัตว์จากโรงฆ๋าสัตว์ภายในประเทศในพื้นที่จังหวัดตาก

* การศึกษาการปนเปื้อนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกรจากโรงฆ๋าสัตว์ในจังหวัดตากระหว่าง 2555-2557 

* การศึกษาความรู้และพฤติกรรมในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยของผู้ที่นำโค กระบือ เข้าตลาดนัดค้าสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 6

* การศึกษษเปรียบเทียบการใช้ลูกแตงโมป่าและยาถ่ายพยาธิเพื่อถ่ายพยาธิในแพะ

* การวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมของผู้ค้าโค-กระบือ ต่อการผลิตเนื้อสัตว์ปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างปี 2556 - 2557 

* สำรวจความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับมาตราฐานฟาร์มโคนมของเกษตรกรในจังหวัดนครสวรรค์

* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดพิจิตรระหว่างปีงบประมาณ 2554-2555

* การศึกษาค่าองค์ประกอบน้ำนมดิบและจำนวนเซลล์โซมาติกจากถังนมรวมรายฟาร์มโคนมในจังหวัดพิจิตร ระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึง กรกฎษคม 2556

* การสร้างเครื่องมือช่วยจัดผลเชิงคุณภาพในการประเมินความเข็งแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6

* การพัฒนาระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 

* การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างชนิดของเนื้อสัตว์ สถานีเก็บตัวอย่างและการปนเปื้อนเชิงซัลโมเนลล่าในเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์และสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ในพื้นที่จังหวัดตากระหว่างปี 2557-2559

* การเฝ้าระวังการใช้สารเร่งเนื้อแดงในสุกรในจังหวัดอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2555-2557 

* การปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียต่อโรคในเนื้อสุกรจากโรงฆ๋าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ปีงบประมาณ 2555-2557

*