ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน  ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน  โรงฆ่าสัตว์ GMP
     
   
 ศูนย์รวบรวมน้ำนม GMP  ศูนย์รวบรวไข่ GMP  สนามชนไก่
     
     
 ฟาร์มปลอดโรค FMD สุกร  ฟาร์มส่งน้ำนมดิบ  ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์
     
     
 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์  จังหวัดที่มีพื้นที่แปลงใหญ่  อำเภอที่มีพื้นที่แปลงใหญ่
     
     

                    

               

รายการ ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูล วันที่ปรับปรุงข้อมูล
1 ฟาร์มไก่เนื้อมาตรฐาน ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
2 ฟาร์มไก่ไข่มาตรฐาน ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
3 สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ( ปศุสัตว์  OK ) ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
4 โรงฆ่าสัตว์ GMP ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
5 ศูนย์รวบรวมน้ำนม GMP ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
6 ศูนย์รวบรวมไข่ GMP ส่วนมาตรฐานฯ 22 พฤษภาคม 2560
7 สนามชนไก่ ส่วนสุขภาพสัตว์ 22 พฤษภาคม 2560
8 ฟาร์มปลอดโรค FMD สุกร ส่วนสุขภาพสัตว์ 22 พฤษภาคม 2560
9 ฟาร์มส่งนำ้นมดิบ ส่วนส่งเสริมฯ 22 พฤษภาคม 2560
10 ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ/สหกรณ์ ส่วนส่งเสริมฯ 22 พฤษภาคม 2560
11 จังหวัดที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 22 พฤษภาคม 2560
12 อำเภอที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 22 พฤษภาคม 2560
13 ตำบลที่มีพื้นที่ทำแปลงใหญ่ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ 22 พฤษภาคม 2560