ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า

* ประจำเดือน มกราคม 2565

* ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

* ประจำเดือน มีนาคม 2565

* ประจำเดือน เมษายน 2565

* ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

* ประจำเดือน มิถุนายน 2565

* ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

* ประจำเดือน สิงหาคม 2565

* ประจำเดือน กันยายน 2565

* ประจำเดือน ตุลาคม 2565

* ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 

* ประจำเดือน ธันวาคม 2565

***********************************************

* ประจำเดือน มกราคม 2564

* ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

* ประจำเดือน มีนาคม 2564

* ประจำเดือน เมษายน 2563

* ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

* ประจำเดือน มิถุนายน 2564

* ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

* ประจำเดือน สิงหาคม 2564

* ประจำเดือน กันยายน 2564

* ประจำเดือน ตุลาคม 2564

* ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 

* ประจำเดือน ธันวาคม 2564

********************************************

* ประจำเดือน มกราคม 2563

* ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

* ประจำเดือน มีนาคม 2563

* ประจำเดือน เมษายน 2563

* ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

* ประจำเดือน มิถุนายน 2563

* ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

* ประจำเดือน สิงหาคม 2563

* ประจำเดือน กันยายน 2563

* ประจำเดือน ตุลาคม 2563

* ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

* ประจำเดือน ธันวาคม 2563

**************************************

* ประจำเดือน มกราคม 2562

* ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

* ประจำเดือน มีนาคม 2562

* ประจำเดือน เมษายน 2562

* ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

* ประจำเดือน มิถุนายน 2562

* ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

* ประจำเดือน สิงหาคม 2562

* ประจำเดือน กันยายน 2562

* ประจำเดือน ตุลาคม 2562

* ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 

* ประจำเดือน ธันวาคม 2562

**************************************