วันที่ 15  ธันวาคม 2560 นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางอรไท  สุรฤทธิพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาแพะ-แกะ ครั้งที่ 2/2560  ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 ชั้น 6  กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  โดยมีนายประยูร  ครองยุติ  นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ เป็นประธานการประชุม