วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นายอานันท์ เทพทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 13/2560  ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกโดยมี นางสาวพิศนีย์ ตรียะวงศ์เป็นประธานการประชุม