วันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางสาวปารมีเอี่ยมเชย นายสัตว์แพทย์ชำนาญการ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ เป็นวิทยากรบรรยาย หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับฟาร์ม ไก่เนื้อและไก่ไข่ ณห้องประชุม โรงแรมเพชรโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร การฝึกอบรมครั้งนี้ มีเกษตรกร เข้าฝึกอบรมจำนวน 190 ราย