วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นางวิไลพร  ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้นางสาวทิวาวรรณ ญาณตาล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาด้านปศุสัตว์อินทรีย์ ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุมลีลาวดี 1 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ โดยมี นายจรัญ ใจลังกา ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาสัตว์ปีก เป็นประธานการประชุม