วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง  การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 โดยมีนางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธาน และเป้าหมายผู้เข้าประชุม ได้แก่ ปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์จังหวัด และตัวแทนเกษตรกรโครงการ ธคก. ในพื้นที่เขต 6