วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ซึ่งจัดโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอพิชัย ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 26 คน