วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ กรมปศุสัตว์ รวมตรวจประเมิน GMP และ HACCP โรงงานผลิตอาหารสัตว์ บริษัท พี เอ เอส พืชผลส่งออกและไซโล เลขที่ 61/4 ถ. พิชัย อำเภอเมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย