วันที่ 26 - 27 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่ เหมาะสม (Good Farming Management (GFM)) ในพื้นที่อำเภอบ้านด่านและอำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 100 ราย