วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ได้จัดฝึกอบรม การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ด้านปศุสัตว์ ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย โดยมีผู้ประกอบการ เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 40 ราย