วันที่ 5 มีนาคม 2561  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำปี 2561 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่17  ณ ห้องประชุมคีรีมาศ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย ชั้นที่ 4 อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย