วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เข้าร่วมการประชุมหารือหน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการอบรมหลักสูตรกลางการปรับเปลี่ยนแนวคิดเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส ชั้น 5  สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก