วันที่ 6 มีนาคม 2561 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขค 6 เข้าประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดของจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก