วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมหล่มสัก จำกัด และตรวจต่ออายุระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ สหกรณ์โคนมศรีเทพ จำกัด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ โดย นางสาวมนต์วจี ชูดวง  นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ