วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ นายชัยนาท แสนยศ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ ตรวจติดตามระบบ GMP ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ศูนย์ส่งเสริมการเลี้ยงโคนมโพทะเล ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โดยนายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ